در بیماری ام اس علائم متفاوت است،چرا که محل و شدت هرحمله

می تواند متفاوت باشد.علائم  میتواند  برای روزها،هفته ها یا ماه ها

به طول انجامد. این مراحل می تواند  متناوب با دوره های کاهش یا

بدون علائم (بهبودی) باشد.

تب،حمام گرم،قرارگرفتن در معرض نورخورشید واسترس میتواند

سبب بروز یا بدتر شدن حملات گردد.

در انواع  شایعتر بیماری  با عود  همراه  است.اما  در مواردی هم

بیماری ممکن است بدون دوره های بهبودی شدت یابد.

ازآنجایی که اعصاب درهر قسمتی از بند ناف،مغز یا ستون فقرات

ممکن است  آسیب دیده باشد،بیمارمبتلا به ام اس می تواند علائم را

در بسیاری از بخش های بدن داشته باشد

/ 0 نظر / 15 بازدید